Newsletter

Uslovi za učešće


Kriteriji podobnosti za Meet and Code grant

Samo dobrotvorne neprofitne organizacije iz sljedećih zemalja su podobne da apliciraju za Meet and Code grant: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švicarska , Velika Britanija i Ukrajina. Sve podnesene ideje za digitalne događaje i događaje vezane za programiranje moraju biti planirane u skladu sa vodičem za Evropsku sedmicu programiranja (od 05. do 20. oktobra 2019. godine), moraju se odnositi na djecu i omladinu uzrasta od 8 do 24 godine i moraju biti besplatne za učesnike.Više o tome u odjeljku ‘Kriteriji finansiranja za odabir predloženih ideja projekta’.

Ko stoji iza Meet and Code?

Softverska kompanija SAP, Njemačka dobrotvorna organizacija Haus des Stiftens gGmbH i njihovi cijenjeni partneri u zemljama, članicama TechSoup Europe mreže, su glavni organizatori iza Meet and Code inicijative.

Inicijativu finansira SAP. Neprofitna organizacija Haus des Stiftens gGmbH je razvila inicijativu. Odgovorna je za generalni menadžment, odabir projekata koji će biti finansirani u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, kao i za distribuciju sredstava koja će se putem SAP-a dalje usmjeravati (u daljem tekstu navedeno kao 'SAP sredstva') na izabrane projekte. Za preostale zemlje, Haus des Stiftens gGmbH koordinira distribuciju SAP projektnih sredstva putem odgovarajućih partnera u zemljama mreže TechSoup Europe.

Validacija organizacija

Organizacije koje su zainteresovane da se prijave za grant moraju da se registruju na Meet and Code stranici i imaju validiran status dobrotvorne neprofitne organizacije. Ovu validaciju će obaviti partneri iz TechSoup Europe mreže u odgovarajućoj zemlji (lista svih TechSoup Europe partnera: http://www.techsoupeurope.org/where-we-work/). Nakon validacije, partner će proslijediti sve informacije prikupljene tokom validacije kao i rezultat validacije Haus des Stiftens gGmbH za dalje korištenje.

Podnošenje projektne ideje

Projekti (u daljem tekstu ideje za događaje) mogu biti prijavljeni jedino od strane registrovane i validirane organizacije putem registracijske forme na web stranici www.meet-and-code.org.

Ovlašteni predstavnici organizacija moraju obezbijediti detaljne podatke o svojoj organizaciji, detaljan opis ideje za događaj, uz dostavljanje svih ispravnih kontakt informacija za komuniciranje tokom projekta. Svakoj organizaciji je dozvoljeno da preda više od jedne ideje za događaj, podrazumijevajući da se odnose na posve različite projekte.

Prozor za podnošenje ideje

Neprofitne organizacije mogu predati svoje ideje za događaje isključivo u periodu između %03.06.2019.% i %08.09.2019.%. Odlučujući faktor za lokalne partnere jeste cjelovitost detalja koje ideja sadrži, kao i dokumenti koje je potrebno prilžiti kako bi se dovršila registracija.

Evaluacija ideje za događaj

Svaka ideja za događaj će biti ocijenjena od strane SAP SE i/ili SAP grupe kompanija u zemlji aplikanta (lista svih SAP kompanija može biti pronađena na:https://www.sap.com/dam/site/corporate/legal/sap-legal-entities.pdf) i/ili od strane Haus des Stiftens GmbH (za Njemačku, Austriju ili Švicarsku) ili od strane odgovarajućeg TechSoupe Europe partnera za ostale zemlje. Nakon četiri sedmice, predstavniku organizacije će biti javljeno putem emaila da li će predložena ideja biti finansirana ili ne.

U slučaju da ideja bude odbačena, lokalni TechSoup Europe partner može – na zahtjev neprofitne organizacije – iznijeti razlog zašto je ideja odbijena konatakt osobi iz organizacije. Organizacija ima mogućnost da ponovo predloži istu ideju, nakon što je ona prethodno u potpunosti revidirana. Ukoliko ponovo dođe do odbijanja, ideju više nije moguće predlagati.

Svaka odobrena i sponzorirana ideja za događaj će biti automatski objavljena na web stranici www.meet-and-code.org i biće vidljiva svim korisnicima.

Period za organizovanje finansiranog događaja

Finansirana ideja za događaj se mora realizirati tokom Evropske sedmice programiranja, od 5. do 20. oktobra 2019. godine.

Iznos Meet and Code Granta

Svaka predložena ideja za događaj za koju su odobrena sredstva, prima otprilike %500€% koji joj pomažu da se realizuje. Haus des Stiftens gGmbH zadržava pravo da poveća ili smanji iznos SAP sredstava u pojedinačnim slučajevima.

Kriteriji za finansiranje odabranih predloženih projektnih ideja

 1. Svaki događaj mora biti vezan za teme tehnologije i programiranja. Bilo da se radi o susretu programera u školama, ili o Scratch ili HTML radionicama za članove udruženja, ili grupe, ili o seminaru na internetu ili o Umjetnoj inteligenciji – događaj mora biti fokusiran na programiranje.
 2. U svakom događaju mora učestvovati najmanje 20 djece, ili mladih ljudi uzrasta od 8 do 24 godine (* nema gornje granice). Također, moguće je razdvojiti događaj na dva ili više dijelova koji će u konačnici obuhvatiti broj od najmanje 20 učesnika.
 3. Učešće na događaju koji finansira Meet and Code inicijativa mora biti besplatno za učesnike.
 4. Svaki događaj mora biti iniciran, osmišljen i vođen od strane same neprofitne organizacije. Prijavljena neprofitna organizacija je odgovorna za sve što je vezano za planiranje, organizaciju, tok i aktivnosti praćenja nakon završetka projekta.
 5. Izvori direktnog ili indirektnog finansiranja se mogu koristiti isključivo za predložene projekte i u humanitarne svrhe.
 6. Predviđeni fondovi se daju samo dobrotvornim organizacijama koje mogu dokazati svoj neprofitni status. Dokaz za to mora se priložiti i validirati tokom predaje aplikacije.
 7. Haus des Stiftens gGmbH ili, ukoliko je to primjenjivo, njihov partner iz TechSoup Europe mreže odlučuju po sopstvenom nahođenju o dodjeli nagrade, nakon što organizacija ispunjava kriterije za izbor.
 8. Ne postoji automatsko pravo na davanje razloga za odbijanje, niti aplikant ima ikakvo zakonsko pravo na grant čak iako su sv kriteriji zadovoljeni.

Kriteriji isključivanja

Sljedeće ideje za događaje su isključene iz mogućnosti finansiranja:

 • Događaji koji se ne razvijaju niti implementiraju u jednoj od zemalja učesnica
 • Političke ili vjerske inicijative
 • Projekti od kojih korist imaju samo pojedinci
 • Projekti koji nemaju dodirnih tačaka sa Meet and Code

Obaveze izvještavanja

 1. O finansiranim događajima

  Svaka neprofitna organizacija kojoj su dodijeljena sredstva ima obavezu da pripremi sažet izvještaj i da ga preda u roku od dva dana po završetku događaja. Predstavnik organizacije izvještaj pravi na za to predviđenom obrascu, koji će primiti na e-mail adresu prje EU sedmice kodiranja.

  Izvještaj mora sadržavati minimum sljedeće informacije:

  • Naziv organizacije
  • Naziv događaja
  • Mjesto dešavanja
  • Datum događaja
  • Prirodu događaja
  • Broj i spolna zastupljenost učesnika
  • Najmanje jednu fotografiju događaja

  Uz to, od neprofitnih organizacija kojima su dodijeljena sredstva može se zahtijevati da sprovedu anketu za mjerenje učinka na učesnike, tokom ovih događaja. Organizacije će, u tom slučaju, dobiti odgovarajući obrazac ankete putem e-maila.

 2. O korištenju finansijskih resursa; Potvrdi donacije

  Finansirane organizacije iz Njemačke, Austrije i Švicarske moraju poslati u Haus des Stiftens gGmbH potvrdu u vezi sa sredstvima koja su primili u sklopu Meet and Code inicijative. Od finansiranih organizacije iz drugih zemalja može se, a i ne mora, zahtijevati da emailom pošalju određeni obrazac u zemlju-partnera TechSoup Europe mreže, kojim potvrđuju primitak donacije.

 3. Rok za predaju

  Potvrdu da je donacija primljena mora pripremiti finansirana neprofitna organizacija u roku od 14 dana od dana završetka događaja. Finansirane neprofitne organizacije moraju pripremiti i dostaviti izvještaj i evaluaciju u roku od 48 sati od završetka događaja.

Nagrada

Ove godine SAP ima zadovoljstvo da uruči nagrade za najbolje ideje za događaje u svakoj od zemalja učesnica, kao dio Meet and Code 2019 inicijative. Učešće u ovom dodatnom procesu nagrađivanja je dobrovoljno i odvija se pod sljedećim uslovima:

 1. Organizator nagrade je SAP SE.
 2. Svrha nagrade je da odabere vrhunske primjere događaja koji će pripremiti djecu i mlade ljude za digitalni svijet sutrašnjice i na taj način podstaći njihovu maštu. Najbolja ideja za događaj u svakoj od četiri kategorije opisane u tekstu niže kao i nagrada publike, biće prezentovana tokom svečanog zatvaranja u Evropi.
 3. Registracija: Organizacije koje se prijavljuju za Meet and Code sponzoriranje događaja, mogu tokom registracije precizno navesti da li žele, i u kojoj kategoriji nagrađivanja žele da učestvuju.
 4. Evaluacija se odvija u sljedećim kategorijama i posebno prema sljedećim kriterijima:
  • Girls do IT!

   Spolna jednakost igra veliku ulogu u današnjem modernom i inkluzivnom društvu. Cilj ove kategorije je prevazići spolni jaz u IT i kodiranju. Tražimo kreativne događaje koji će ukloniti stereotipe i ojačati djevojke u kodiranju. Događaji u ovoj kategoriji mogu npr. naglašavati razvoj interesa i zabavu u programiranju, pogotovo kod djevojčica, a također bi mogli uključiti i roditelje kroz njihovu podršku širenju svjesnosti o spolnim nejednakostima u tehnologiji.

  • Diversity

   U kategoriji Diversity, tražimo najbolje ideje za događaje koji će inspirisati djecu i mlade. Ne samo za IT i kodiranje, već i za svijet sa jednakim mogućnostima i uvažavanjem. Pod ovim podrazumijevamo raznolikost kulture, vjere, etničke pripadnosti, dobi, spola i spolne orijentacije, rodnog identiteta ili izražavanja, mentalnih i fizičkih sposobnosti i različitih životnih i radnih uvjeta. Na primjer, događaji bi mogli biti namijenjeni maloljetnim delikventima ili mogu biti fokusirani na korištenje IT-a za osobe sa poremećajem vida ili sluha.

  • Code for the Planet

   Da li ste znali da možete pratiti pčele pomoću moderne tehnologije? U potrazi smo za hakatonima, noćima kodiranja ili drugim događajima koji kombinuju kodiranje i akcije za planetu. Svi događaji kodiranja koji poboljšavaju edukaciju o klimatskim promjenama kroz podizanje svijesti o ovoj temi dragocjen su doprinos trinaestom cilju održivog razvoja. Događaji iz ove kategorije mogu se, primjerice, odnositi na mjerenje zagađenosti zraka ili na alate za energetsku učinkovitost.

  • Community

   Lokalna zajednica je sigurnosna mreža za svoje ljude. Događaji iz ove kategorije uzimaju u obzir lokalne aspekte i običaje i baziraju se na specifične potrebe zajednice. Događaji bi trebali okupiti ljude istih ciljeva, interesa i okruženja kroz strast prema "upoznavanju i kodiranju"! Događaji iz ove kategorije bi na primjer mogli raditi na platformi za vaše okruženje.

  • Code for Europe

   Zajednički rad je ekstremno važan, pogotovo kada je riječ o prevazilaženju poteškoća i izazova u okviru EU digitalizacije. Blisko povezana sa United Nations Sustainable Development Goal (SDG) #17 Partnerships for the Goals, ova kategorija teži ka suradnji kompanija van granica i ujedinjenju djece sa različitih lokacija i pozadina kroz Meet and Code događaje. Događaji u ovoj kategoriji uključuju sigurnu i odgovornu upotrebu online medija, traženje načina na koje možemo spojiti djecu i mlade različitih nacionalnosti, borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacija, kao i kreativna rješenja za digitalne izazove diljem Evrope.

 5. pogledajte ispod u sekciji "Proces".
 6. Podobne su sve organizacije kojima su dodijeljena sredstva Meet and Code za finansiranje njihove ideje za događaj. Uposlenici organizacija iza Meet and Code kao i javni službenici i uposlenici javnih službi isključeni su iz takmičenja.
 7. Proces:
 8. Nagrade: Tri finalista iz svake kategorije i pobjednk prema glasovima publike biće nagrađeni pozivom na završni događaj. Događaj će uključiti okvirni program i radionice, sa troškovima putovanja, smještaja i dodatkom za obrok koji pokriva sponzor. Dvoje ljudi po organizaciji mogu prisustvovati završetku događaja. Prvo mjesto u svakoj kategoriji i nagrada publike biće nagrađeno dodatnom svotom od 2.000 eura.
 9. Pravni lijek i pouka: Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za putovanje na završni događaj dodjele nagrada. Pravni postupak je isključen.

Javnost informacija

Opis događaja dodan od strane organizacije će biti u potpunosti prikazan na meet-and-code.org stranici. SAP, Haus des Stiftens gGmbH and the TechSoup Europe partneri bi voljeli da koriste gore navedene izvještaje i rezultate istraživanja, kao i sve dostavljeni informativne materijale, fotografije, video snimke i logotipe kao i informacije o učesnicima i dobitnicima nagrada, te predložene ideje za događaje - kao dio njihovog izvještavanja za Meet and Code. Organizatori će dobiti odgovarajuću formu kojom će odobriti javno korištenje navedenih podataka. Ukoliko bilo koji materijal pružen od strane organizacije krši bilo koje pravo treće strane i time rezultira da takva treća strana podigne zakonske tužbe protiv SAP-a, Haus des Stiftens gGmbH i / ili bilo kojeg partnera TechSoup Europe, organizacija koja je dostavila materijal koji krši autorska prava će obeštetiti i zadržati neoštećenu pogođenu stranu od takvih potraživanja trećih lica i troškova koji su prouzrokovani povredom.

Kako bi još više ojačale Meet and Code ideju, organizacije koje primaju SAP sredstva se obavezuju da koriste Meet and Code logo u svim njihovim javnim istupima koji se odnose na sponzorisane događaje. Pravilna upotreba logotipa je objašnjena u vodiču za stilove, koji se nalazi u download sekciji na meet-and-code.org stranici.Pored toga, preporučujemo organizacijama da upotrebljavaju hashtag ove inicijative: #meetandcode i #SAP4Good prilikom komunikacije na društvenim medijima. Meet and Code će obezbijediti društvenim medijima zid, koji će izlistati sve postove koristeći pomenuti hashtag i prezentirati ih na web stranicama Meet and Code.

Meet and Code se odvija tokom Evropske sedmice programiranja i ima za cilj ojačavanje i proširenje ove inicijative na evropskom nivou. Stoga podržavamo i ohrabrujemo sve finansirane neprofitne organizacije da registruju svoje Meet and Code događaje za koje su dobili sredstva, na EU Code Week stranici.

Obaveze; Odgovornost

Neprofitne organizacije koje iznose svoje ideje za događaje su odgovorne za implementaciju projekta. Partneri u ovoj inicijativi ni na koji način ne preuzimaju bilo kakve obaveze ili odgovornost u vezi sa projektom, niti sa njegovom implementacijom. Partneri u ovoj inicijativi nisu odgovorni za nesprovođenje projektnih aktivnosti, kao ni za štetu, gubitke, povrede učesnika, trećih lica, ili pravnih strana tokom i u vezi sa registracijom ili implementacijom projekta. Partneri u inicijativi također nisu odgovorni za pravne obaveze, ili obaveze učesnika nastale u vezi sa izvršenjem projekta, bez obzira da li su obaveze povezane sa sredstvima finansiranja ili ne.

Partneri u inicijativi nisu odgovorni za oštećenja računara u vezi sa ili zbog učešća ili preuzimanja materijala vezanog za Meet and Code inicijativu.

Otkazani projekti; Preostala sredstva

Ako se projekat ne realizuje ili preostane određeni iznos sredstava nakon što se projekat implementira, sredstva SAP-a moraju biti iskorištena u tekućoj kalendarskoj godini u skladu sa Statutom Udruženja i uredbama za slične projekte (koji imaju za temu programiranje). Obaveza izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava i dalje ostaje.