Newsletter
Apply for Awards

Условия за участие


Условия за участие в „Запознайте се и програмирайте“

Само неправителствени организации в обществена полза от следните страни имат право да кандидастват за финансиране от "Запознайте се и Програмирайте“: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Кипър, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното Кралство и Украйна. Всички планирани събития трябва да се проведат в периода 1-ви септември до 31-ви октомври 2020 г., в съответствие с Европейската седмица на програмирането. Събитията трябва да са насочени към деца и младежи на възраст от 8 до 24 години, и трябва да са безплатни за участниците. За повече подробности в секция ‘Критерии за финансиране’.

Кой стои зад „Запознайте се и програмирайте“?

„Запознайте се и програмирайте" се реализира от SAP, Haus des Stiftens gGmbH, TechSoup Европа и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ като партньор на TechSoup за България.

Инициативата се финансира от SAP. Неправителствената организация Haus des Stiftens GmbH е създател на инициативата и е отговорна за подбора на финансираните проекти в Германия, Австрия и Швейцария, както и за разпределянето на средствата от SAP. Haus des Stiftens gGmbH координира проектните фондове посредством съответния представител на ТехСуп за всяка отделна страна. Инициативата се подкрепя също и от други спонсори.

Валидиране на кандидатсващите организации

Всяка организация-кандидат, е нужно преди да се регистрира на платформата meet-and-code.org да валидира своя статут на неправителствена организация. Това валидиране се осъществява от TechSoup България част от партньорската мрежа TechSoup Европа. Ако Вашата организация няма регистрация в TechSoup България, е нужно да направите такава.

Упълномощен представител на организацията трябва да предостави подробности за организацията и да даде подробно описание на предлаганото за финансиране събитие, както и актуална информация за връзка с организацията. Всяка организация може да предложи повече от едно събитие, стига предложенията да са различни, а не подобни.

Период за подаване на идейни предложения

Неправителствените организации могат да представят идеите си от 01.06.2021 до 15.09.2021 включително. Определящ фактор за оценяването на дадено предложение от местния партньор на ТехСуп - ФРГИ е достатъчно подробното описание и придружаващите документи до края на регистрацията.

Оценка на проектните идеи

Всяко предложение ще бъде оценено от ФРГИ. След четири седмици кандидастващите организации ще бъдат информирани по електронна поща дали предложенията им ще бъдат финансирани или не.

В случай, че идеята за събитие е отхвърлена, по искане на кандидата ФРГИ ще предостави съответните причини за отказа. Организацията ще има право отново да подаде идеята си след като се съобрази с препоръките на ФРГИ и направи съответните промени. В случай на повторно отхвърляне, идеята няма да бъде разглеждана повече.

При подаване на предложение, всеки кандидат се съгласява, че всяка одобрена и финансирана идея автоматично ще бъде публикувана на уеб-страницата www.meet-and-code.org и ще е видима за всички посетители.

Период за реализиране на финансираните събития

Финансираните събития трябва да се проведат от 1-ви септември до 31-ви октомври, 2021 г.

Обем на финансирането

Всяка одобрена за финансиране идея ще получи сума от левовата равностойност на 500 €. ФРГИ си запазва правото да увеличи или намали обема на финансиране.

Критерии за оценка на проектни предложения

Следните основни критерии са приложими:

 1. Подадената идея за събитие трябва да се стреми да вдъхнови и запознае младите хора със света на технологиите и програмирането. Всяко събитие трябва да се фокусира върху темата за технологиите и програмирането.
 2. Събитието трябва да се реализира в периода от 1-ви септември до 31-ви октомври, 2021 г.
 3. Участието в събитие, финансирано от инициативата „Запознайте се и програмирайте", трябва да бъде безплатно за участниците.
 4. Участници в събитията да са деца и младежи на възраст от 8 до 24 години.
 5. Тяхното участие трябва да е безплатно.

Допустими кандидати: Само неправителствени организации в обществена полза могат да подават предложенията си през сайта на "Запознайте се и Програмирайте".

 1. Събитията се подготвят, управляват и провеждат само от кандидатсващата организация. Същата е отговорна за и носи съдебна отговорност за всичко което се случва по време на планиране, провеждане и отчитане на събитието.
 2. Средствата се изплащат само на НПО, които са в състояние да докажат своя статус в обществена полза. Доказателствата се предоставят при процеса на валидиране в мрежата на ТехСуп за България /ФРГИ/.

В допълнение към основните изисквания, следните правила важат за 2021 г.:

 1. Всички събития трябва да се осъществят виртуално/дистанционно.
 2. Продължителността на събитията трябва да е минимум 90 минути. Това може да стане в една сесия или да бъде разделено на няколко сесии.
 3. Събитията трябва да са за минимум 10 участници.
 4. Форматът на събитията може да варира от
  a) Събитие в реално време - уебинар или семинар по програмиране
  b) Събитие не в реално време, но със задължително взаимодействие между участниците, например онлайн курс с възможност за задаване и отговаряне на въпроси.

Обърнете внимание, че предоставеното финансиране може да се използва само за самото събитие, например за:

 1. хонорар на обучител на семинар
 2. лиценз на инструменти за онлайн обучение
 3. обучителни материали за участниците, напр. пособия и/или хардуер
 4. комуникационни канали за достигане до потенциални участници, напр. флаери, плакати, онлайн маркетинг
 5. професионална помощ от външни лица, напр. техническа поддръжка. Наем на помещения или техническа инфраструктура

ФРГИ взема решение за това кои проекти ще бъдат подкрепени при условия, че критериите за допустимост са покрити от кандидатсващата организация.

Няма автоматично задължение при неодобрение да се предоставят причините за отказа.

Критерии за недопустимост

Следните събития се изключват от възможността да получат финансиране:

 • събития, които са подготвени и изпълнени от организации, извън участващите в инициативата държави
 • политически или религиозни инициативи
 • проекти, които носят ползи само за отделни лица
 • проекти, които нямат отношение към „Запознайте се и Програмирайте"

Задължение за отчетност

 1. За финансираните организации

  Всяка финансирана организация трябва да отговори на въпросника за отчет. Проучването се базира на два въпросника, единият се попълва преди, а другия след събитието. Всяка организация попълва един отчет, независимо колко събития е провела в рамките на инициативата. Въпросниците се изпращат по ел. поща до лицето за контакт на организацията преди 1-ви септември, 2021г..

  Въпросникът трябва да предоставя следната информация като минимум:

  • Име на финансираната организация
  • Име на събитието
  • Място на събитието
  • Дата на събитието
  • Описание на събитието
  • Брой, възраст и пол на участниците/li>
  • Само-оценка на нивото на дигитализация на организацията
  • Обратна връзка към програмата "Запознайте се и Програмирайте“

  В допълнение към въпросниците за отчета, има и проучване за самите участници в събитията. Тези проучвания са доброволни. От финансираната организация се очаква да проведе тези анкети с участниците в началото и края на събитията.

  При предоставянето на информационни материали, по-специално снимки и видео материали или имена, организациите са длъжни да спазват приложимите закони и да освободят ФРГИ и нейните партньори от всякакви претенции на трети страни, например поради нарушаване на авторски права, права върху търговски марки, други права на индустриална собственост или други права върху собственост и свързаните с тях обезщетения. Декларации за съгласие може да се изискват за защита на правата и личните данни на заснетите лица (особено в случай на непълнолетни лица с подпис на техните родители).

 2. За използване на финансови ресурси; Свидетелство за дарение

  Финансираните организации от Германия, Австрия и Швейцария представят на Haus des Stiftens gGmbH свидетелства за дарение за сумата, предоставена им по инициативата. Финансираните организации от другите страни постъпват според изискванията на организацията партньор на ТехСуп Европа за съответната държава.

 3. Краен срок за документите

  Свидетелствата за дарение трябва да бъдат предоставени от финансираните организации в рамките на 14 дни след приключване на събитието. Въпросникът за отчета трябва да бъде попълнен и предаден в рамките на 48 часа след края на събитието.

Награда

Тази година, SAP ще има удоволствието да отличи най-добрите събития от всички страни - участници в "Запознайте се и Програмирайте" 2021. Участието е доброволно и става при следните условия:

 1. Организатор на наградата е SAP.
 2. Целта на наградата е да отличи най-добрите събития, които ще подготват децата и младите хора за бъдещия дигитален свят, като по този начин укоражи тяхното въображение. Петте най-добри събития от всяка от описаните категории ще бъдат представени на заключителното събитие в централата на SAP.
 3. Регистрация: Организациите, които са получили финансиране и успешно са осъществили своето събитие, могат да го регистрират за участие в надпреварата за наградите. Регистрацията е възможна на уебсайта от 01.11.2021 г. до 15.12.2021 г.
 4. Оценяването протича в следните категории, според следните критерии:
  • Girls do IT! (и момичетата програмират!)

   Равенството между половете играе важна роля в съвременното и приобщаващо общество. Тази категория има за цел да спомогне за преодоляване на неравенството между половете в областта на ИТ и програмирането. Търсим творчески събития, които разбиват стереотипите за половете и дават възможност на момичетата да се занимават с програмиране. Събитията в тази категория биха могли например да се съсредоточат върху удоволствието и забавлението при програмирането, особено сред момичетата, като в същото време се включват родителите в подкрепа на информираността за развенчаване митовете свързани с половете и техническото обучение.

  • Diversity (Многообразие)

   Ангажираността към многообразието е от решаващо значение за индивидуалния и организационен успех. Чрез възприемането на различни гледни точки ставаме по-силни благодарение на комбинацията от култура, религиозен и етнически произход, възраст, пол, сексуална ориентация и полова идентичност или изразяване. В категория "Многообразие" търсим идеи, които вдъхновяват деца и младежи за свят с равни възможности. Ние също така разширяваме обхвата на тази категория, като се фокусираме и върху умствените и физическите способности и различните условия на живот и труд. Например, събитията в тази категория може да са насочени към малолетните затворници или към млади хора със зрителни и слухови проблеми.

  • Code for the Planet (Код за Планетата)

   Знаете ли, че можете да следите пчелите чрез модерни технологии? Търсим събития, които съчетават програмиране с действия за планетата. Всички събития, които подобряват образованието по изменението на климата чрез повишаване на осведомеността по тази тема, са от ценен принос за ЦУР 13. Примери за събития в тази категория могат да се занимават с измерване на замърсяването на въздуха или инструменти за енергийна ефективност.

  • Community (програмирането в полза на местната общност)

   Местната общност е основата за местно развитие. Събитията в тази категория се фокусират върху местните характеристики и специфики и се стремят да отговорят на нуждите на общността. Събитията трябва креативно да обединяват местните хора с общи интереси и цели посредством страстта да се “срещнат и програмират” заедно! Събитията в тази категория може да се осъществят на някоя местна платформа.

  • Код за Европа

   Съвместната работа е изключително важна, особено когато става въпрос за преодоляване на трудностите и предизвикателствата, породени от цифровизацията на ЕС. Тясно свързана с целта на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) #17, тази категория има за цел да постави началото на трансгранично сътрудничество между компаниите и да обедини деца с различен произход и място чрез събитията от инициативата „Запознайте се и Програмирайте“. Събитията в тази категория включват; безопасно и отговорно използване на медиите в интернет, като разглежда начините, по които можем да съберем децата и младежите с различна националност, да се борим с дезинформацията и фалшивите новини, както и да търсим творчески решения, които да ни помогнат да се справим с дигиталните предизвикателства в ЕС.

 5. Допустими са всички организации, които получават финансиране за организиране на събитие по "Запознайте се и Програмирайте“. Служителите на организатора, както и държавни и обществени служители са изключени от конкурса.
 6. Процес: Финалистите ще бъдат избрани от Жури, както следва: Всички събития, които се съзтезават в дадена категория ще бъдат пре-селектирани от местната партньорска организация на ТехСуп /за България - ФРГИ/, след което ще бъдат представени на журито за окончателен избор. Журито ще избере трима финалисти (включително победителя) за всяка категория за крайната процедура по избора.
 7. Награди : Тримата финалисти от всяка категория ще получат покана за закриващото събитие, което ще се проведе виртуално или на място и ще включва специална програма и семинар. В случай, че събитието се проведе на място, пътните разходи, настаняването и храната се покриват от организаторите. Двама човека от организация ще могат да присъстват на заключителното събитие. Отличените на първо място събития във всяка категория ще получат парична награда от 2000 евро.
 8. Правни задължения и отговорности: Организаторът не носи отговорност за пътуването на участниците до мястото на заключителното събитие. Изключват се всякакви правни последствия.

Обществени Комуникации

Партньорът по проекта има право да използва изцяло посочените доклади и резултати от проучвания, включително предоставените информационни материали, както и информация за участниците и победителите в конкурса с идеите за събитието - като част от собственото им докладване. Кандидатът се съгласява с това, като представя идеите и предоставя допълнителна информация в хода на своето участие.

За да се укрепи идеята за "Запознайте се и Програмирайте", организациите са длъжни да използват логото на инициативата във всички дейностите насочени към популяризирането на спонсорираните от „Запознайте се и Програмирайте“ събития. Правилното използване на логото е обяснено в ръководството за използването му. Използването на логото трябва да бъде документирано по имейл до contact@meet-and-code.orgОсвен това силно насърчаваме организациите да използват хаштагът на инициативата: #meetandcode #codeEU и #sap4good в комуникациите си в социалните мрежи. "Запознайте се и Програмирайте“ ще подсигури стена за социалните медии, както и списък с всички публикации с гореспоменатия хаштаг и ще ги представи на сайта на инициативата.

Задължения; Отговорности

"Запознайте се и Програмирайте“ се осъществява съвместно с Европейската седмица на програмирането и се стреми да затвърди тази общоевропейска инициатива. Ето защо приканваме всички неправителствени организации да регистрират своите събития по "Запознайте се и Програмирайте" и на уеб-страницата на европейската седмица на програмирането.

Организацията с нестопанска цел, която представя идеята за събитието, е отговорна за изпълнението на проекта. Партньорите по инициативата по никакъв начин не поемат отговорност по отношение на проекта или неговото изпълнение. Партньорите в инициативата не носят отговорност за щети, загуби, наранявания или неизпълнение, понесени от участници, трети лица или юридически лица, дължащи се на регистрация или изпълнението на даден проект. Партньорите по инициативата не носят отговорност за правни задължения на участниците или поради изпълнението на проекта, независимо дали задълженията са свързани с финансирането или не.

Партньорите по инициативата не носят отговорност за повреда на компютри във връзка с или поради участие или изтегляне на материали във връзка с инициативата "Запознайте се и Програмирайте“.

Канцелирани проекти; Остатъчно финансиране

Ако дадено събитие не се проведе независимо по какви причини или останат средства след провеждането му, кандидатът е задължен да докладва за това на ФРГИ без забавяне като предложи провеждането на подобно събитие, за което да се използват останалите неизразходвани средства.

По преценка на ФРГИ всички остатъчни средства трябва да бъдат върнати на ФРГИ или да се използват в рамките на текущата календарна година в съответствие с всички приложими правила и разпоредби за такъв тип проекти, сходни с първоначално планирания. В този случай заявителят се съгласява да гарантира и носи отговорност, че тези остатъчни средства могат да се използват само по предназначение. В случай на използване на средствата за подобен проект остава налице задължението на заявителя да докладва за използването на такива финансови ресурси без ненужно забавяне.